HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

Tuyên truyền hướng dẫn về công tác Đặc Xá năm 2021

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai...

HOẠT ĐỘNG UBND

Tuyên truyền hướng dẫn về công tác Đặc Xá năm 2021

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai...

HOẠT ĐỘNG MTTQ & ĐOÀN THỂ

Tuyên truyền hướng dẫn về công tác Đặc Xá năm 2021

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai...