Thị trấn Phủ Thông ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông