Ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao thị trấn Phủ Thông Lần thứ III năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây