Báo cáo Nội dung về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị trấn Phủ Thông Quý II năm 2021

Nội dung chi tiết xem tại đây