các quy định của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình

Luất ửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng

Nhị định 06 quy định một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì

Thông tư số 10 của Bộ xây dựng