CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ

I. CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ

  1. Tiểu phẩm

2. Phóng sự

II. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

III. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

  1. Tiểu phẩm

2. Phóng sự

IV. VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG

  1. Tiểu phẩm

2. Phóng sự

V. PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

VI. THẨM MỸ KIẾN TRÚC

VII. ỨNG DỤNG CNTT THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

VIII. SỨC KHỎE VIỆT NAM

IX. SỨC KHỎE HỌC ĐƯỜNG

X. SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

XI. THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM