Công văn của Sở Y tế về triển khai cài đặt các ứng dụng phòng chống Covid-19 và kiểm tra đối chiếu dữ liệu của người dân trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử

Trien-khai-app-So-suc-khoe-dien-tu_vietvdsyt-18-10-2021_14h50p48(18.10.2021_20h17p40)_signed