Công văn số 80-CV/ĐU ngày 22/11/2021 của Đảng ủy thị trấn Phủ Thông về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cong-van-chi-dao-day-manh-phong-chong-dich-Covid-19-757(22.11.2021_14h14p10)_signed