Công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây: 93. VB Chỉ đạo của UBND tỉnh về ĐB TTANGT Học sinh