Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảngđấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023

  1. KẾ HOẠCH. THỂ LỆ CUỘC THI (1)
  2. cv triỂn khai cuỘc thi viẾt chÍnh luẬn lẦn 3 (2)