Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bạch Thông từ 12h00 ngày 02/10/2021g

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện thừ 12h00 ngày 02-10-2021