HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH NĂM 2021”

Nội dung chi tiết hướng dẫn xem tại đây!