Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 27/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025

KH-564