Kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021

KH-so-201 Tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021