Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2021)

Cách đây 80 năm, ngày 6-6-1941, Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bác Hồ kính yêu của chúng ta ra lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” nhằm tập hợp lực lượng toàn dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Trong lời kêu gọi này, Người ra Lời hiệu triệu “đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Người chỉ rõ: “trách nhiệm của các vị phụ lão và nhiệm vụ của đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì…Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo.”

Hưởng ứng lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” và  “Lời hiệu triệu các bậc phụ lão” từ thời điểm lịch sử 6-6-1941, lớp người cao tuổi cả nước hăng hái tham gia “Hội phụ lão cứu quốc” để cùng toàn dân tham gia kháng chiến cứu quốc, trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược giành thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng thành công trong đó có sự đóng góp to lớn của lớp người cao tuổi và tổ chức Hội phụ lão cứu quốc

Từ nguyện vọng tha thiết của lớp người cao tuổi trong cả nước cùng với sự quan tâm và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của lớp Người cao tuổi Việt Nam, ngày 26-5-2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 772/QĐ-TTg lấy ngày 6-6 hàng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam có dấu mốc lịch sử khởi đầu là ngày 6-6-1941- Ngày Bác Hồ ra “Lời hiệu triệu đoàn kết các bậc phụ lão”. Nội dung cốt lõi của “Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam” là dịp để lớp người cao tuổi ôn lại và khắc sâu niềm tự hào về những đóng góp của mình đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ đó phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn mới của đất nước; xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng đã trao tặng cho lớp người cao tuổi hiện nay: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tiếp đó để khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi và Hội Người cao tuổi Việt Nam  đồng thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(khóa XII) đã ban hành Luật người cao tuổi ngày 23-11-2009. Điều 6 của Luật ghi rõ : “Ngày 6 tháng 6 hàng năm là Ngày người cao tuổi Việt Nam”. Như vậy từ năm 2010, ngày 6 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam đồng thời cũng là Ngày Người cao tuổi Việt Nam. Và đặc biệt hơn, khoản 3 điều 37 Hiến pháp 2013 đã khẳng định vị trí, vai trò của người cao tuổi: “Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Trên chặng đường 80 năm qua, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã trải qua 5 kỳ Đại hội, Người cao tuổi và hội viên luôn bám sát các chương trình công tác trọng tâm như: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi; Hội cơ sở tích cực tham gia các phong trào , chương trình lớn do Trung ương  Hội phát động như phong trào “một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo”, chương trình mắt sáng cho người cao tuổi, chương trình “người cao tuổi tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo”, “ Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”; “Người cao tuổi tham gia xây dựng phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở”….Những đóng góp và kết quả thiết thực  của người cao tuổi đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của  người cao tuổi  trong cộng đồng, xã hội.

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam