Phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn Phủ Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây