Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

23-qd.signed