Quyết định triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND thị trấn Phủ Thông khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

QĐ triệu tập kỳ họp 7 HĐND