Quyết định về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây: QD CONG KHAI QUYẾT TOÁN 2022- THỊ TRẤN PHỦ THÔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ TRẤN NĂM 2022

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THỊ TRẤN NĂM 2022

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022