Thông báo giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn thị trấn Phủ Thông