THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực HĐND thị trấn về giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/ĐU ngày 08/6/2022 của Đảng ủy thị trấn về quản lý hành lang an toàn giao thông

Xem nội dung chi tiết tại đây: TB08 Kết quản giám sát Thường trực HĐND về thực hiện NQ50