THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BẠCH THÔNG, NHIỆM KỲ 2016-2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách các lĩnh vực, các cơ quan trực thuộc, UBND các xã, thị trấn như sau:Thông báo phân công nhiệm vụ CT, PCT UBND huyện nhiệm kỳ 2016 2021(10.08.2020_09h09p34)_signed