Thông báo thực hiện các giải pháp bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Phủ Thông

Thông báo thực hiện các giải pháp đảm bảo HLATGT trên địa bàn thị trấn Phủ Thông