Thông báo về việc không tổ chức Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông xuân Tân Sửu và tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây