Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Nội dung chi tiết xem tại đây!