Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid 19

CV-thuc-hien-chi-dao-cua-Chu-tich-UBND-tinh-ve-phong-chong-dich-Covid-19_thoanhmbt-29-04-2021_16h53p18(29.04.2021_17h37p54)_signed