Thường trực HĐND thị trấn tổ chức phiên họp mở rộng

Chiều Ngày 18/4/2023, Thường trực HĐND thị trấn tổ chức Phiên họp mở rộng để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ bảy (Kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND thị trấn khoá VI, Nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nông Lường Hào, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn chủ trì phiên họp

Theo dự kiến của Thường trực HĐND thị trấn, Kỳ họp thứ 7, HĐND thị trấn khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành trong 01 ngày (09/6/2023) tại Hội trường khối Đảng – Đoàn thể (thuộc Tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Phủ Thông).

* Các báo cáo trình tại kỳ họp của Thường trực HĐND gồm: Báo cáo kết quả giám sát việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND thị trấn khóa VI; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7; Báo cáo kết quả giám sát của HĐND thị trấn về kết quả thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thị trấn Phủ Thông giai đoạn 2020 – 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2022.

* Các báo cáo UBND gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị trấn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo Quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo về Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị trấn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo Kết quả trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND thị trấn khóa VI.

* Ủy ban MTTQVN thị trấn: Thông báo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và những kiến nghị đối với HĐND, UBND thị trấn.

* HĐND thị trấn xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết thường lệ như:

– Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022;

– Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2024;

– Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND thị trấn về kết quả thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thị trấn Phủ Thông giai đoạn 2020 – 2022;

– Nghị quyết Kỳ họp thứ bảy HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua nghiên cứu dự thảo nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND thị trấn Khóa VI, Nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đại biểu cơ bản nhất trí về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp. Để kỳ họp HĐND thị trấn thành công, Thường trực HĐND thị trấn cần phối hợp với Ủy ban MTTQVN thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND thị trấn tiếp xúc cử tri tại các thôn, phố trước khi kỳ họp diễn ra. Các bộ phận liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung, văn bản, hồ sơ, tài liệu, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các thủ tục cần thiết đảm bảo đúng tiến độ, đúng thời gian để in ấn gửi các Ban HĐND thị trấn thẩm tra theo đúng quy định./.

Triệu Xuân