Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị trấn Phủ Thông

CV-tiep-tuc-thuc-hien-cac-bien-phap-Phong-chong-Covid-19_thoaitvbt-07-05-2021_15h57p02(07.05.2021_16h11p33)_signed