Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây