Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước – hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây: 2023_T11_TTr tiền cấp quyền NDĐ Phủ Thông