Triển khai các văn bản của cấp trên

Thực hiện Văn bản số 44/VHTT ngày 21/3/2024 về đôn đốc tuyên truyền lần 2 tháng 3 năm 2024. UBND thị trấn Phủ Thông đăng tải các văn bản tài liệu của cấp trên, nội dung chi tiết xem tại đường link: https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-va-he-thong-ttcs-563/default.aspx