TUYÊN TRUYỀN CÁC VĂN BẢN CỦA TỈNH HUYỆN (Lần 2 tháng 2)

Ngày 16/02/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 153/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 2:  Nội dung tuyên truyền tại các văn bản: 1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3