Tuyên truyền phòng chống thiên tai, ứng phó sét đánh