Ủy quyền điều hành hoạt động cơ quan UBND thị trấn Phủ Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây