Xin ý kiến Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông giai đoạn 2020 – 2030, định hướng đến năm 2050

Phiếu lấy ý kiến dân cư ĐAQH Phủ Thông

01.So do vi tri new-Model

02-hien trang bach thong- cad10-Layout1

03-dinh huong toan do thi

04-phu thong sdd p.a 3 2023

05-hien trang bach thong- cad10-Layout1

Bao cao QH Thị trấn Phủ Thông